Insight Out

עדי בצלאל

27.07.2007 - 30.06.2007

 

העולם הפנימי המוצג בתערוכה Insight Out מורכב מדימויים מוכרים, סמליים. דימויים פנימיים, טעוני רגש ומנותקים מהקשרם המקורי. הקשרים הפנימיים האלה מייצרים עולם שונה ומנותק, המבטא אימה והיקסמות של אופל ואור כמצב בראשיתי.

המבט של בצלאל הוא מבט פנים־חוץ מזוכך הבונה דימוי יחיד, ממוקד, המנותק מהכאוס הוויזואלי שבתוכו אנו חיים. התצלומים מעבירים מצב דואלי, אשר מצד אחד נותן לצופה להכיל את הדימוי על מטעניו, משמעויותיו וסמליותו, ומצד שני מצמצם אותו לכדי צורה כמעט מופשטת, המקדשת את היופי של הדימוי, את היופי שבצורה הבסיסית המושלמת של כל הדברים. 

צורה זו מתגלה בעולם כתובנה, ומאשרת את עצמה כטענה החוזרת שוב ושוב בתצלומים השונים: צורת רגליים בתנוחה יוגית מהדהדת בפסל הנשר, באופן נפילת האור על הטפט ובים.

כתבה: יעל עמית