Burn your Bridges Down

תוכניית התערוכות לשנת 2019


שנת התערוכות 2019 שמוקדשת לתערוכות המתייחסות לתמה Burn Your Bridges Down.

המילה "גשר", המתארת מבנה פונקציונלי ארכיטקטוני המחבר בין שני מקומות, משמשת גם כמטאפורה שגורה בשפה, וההוראה burn your bridges down מייצגת טקטיקת התמודדות במצבי מצור או רדיפה.

גשרים מסמלים טריטוריות פיזיות ונפשיות, שינויים ומעברים בין תקופות וקשרים בין-אישיים. אנו רגילים לחשוב שצמיחה והתקדמות מבוססות על רצף וגישור על פערים. אולם, לעתים, הדרך היחידה להתקדם הלאה, להמציא את עצמנו מחדש, להתרומם מזיכרונות וממערכות יחסים, היא ניתוק היחסים באופן בלתי הפיך; שריפת הגשרים כך שלא נוכל עוד לחזור לאחור, ולא נאפשר לשדי העבר להוסיף ולרדוף אותנו.

גלריה אלפרד מבקשת, מראשית דרכה, לשמש אלטרנטיבה למתרחש בעולם האמנות המסחרי. כגלריה שיתופית, היא בודקת את היחסים עם עולם זה לעתים תוך שיתוף פעולה עמו, לעתים בחתירה תחת עקרונותיו ובפעמים אחרות, מתוך הפניית עורף מכוונת לשיקולים הכלכליים-אמנותיים המניעים את שוק האמנות הקפיטליסטי. בשנת 2019 אנו מבקשים לבחון את המושג burn your bridges down מהיבטים אישיים ואינטימיים לצד היבטים פוליטיים וחברתיים.